Maatschappelijk verantwoord ondernemen

PodoPrinter B.V. erkent dat, om te slagen in de huidige wereldwijde markt, maatschappelijk verantwoord ondernemen moet zijn ingebed in de manier waarop wij zaken doen. Het is onze visie om de ecologische, sociale en economische dimensies van duurzaamheid te integreren in de kernstrategie van ons bedrijf door ervoor te zorgen dat wij ons in ons gehele bedrijf ten diepste bewust zijn van de megatrends die ons bedrijf en de samenleving in het algemeen de komende tientallen jaren zullen beïnvloeden. Ons antwoord op deze megatrends moet worden geïntegreerd in de processen, tools en prioriteiten van ons bedrijf.

Deze megatrends moeten niet worden gezien als een bedreiging, maar als een kans om ons bedrijf aan te passen, te veranderen en te laten groeien. Wij zullen duurzaamheid in ons bedrijfs-DNA integreren door het te koppelen aan onze kernstrategie van productontwikkeling en het vergroten van ons B2B-bereik. ? Wij zijn er trots op te kunnen zeggen dat ons beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen de 17 onderling verbonden wereldwijde doelstellingen van de Verenigde Naties die zijn ontworpen als een “blauwdruk om een betere en duurzamere toekomst voor iedereen te bereiken” ondersteunt.

Om duurzame sociale verantwoordelijkheid op lange termijn te bereiken moeten wij samenwerken met leveranciers, medewerkers en partners en altijd klantgericht zijn. Duurzame sociale verantwoordelijkheid is voor ons bedrijf een traject waarbij permanent leren, aanpassen en het verbeteren van onze fundamentele bedrijfsprocessen en onze reactie op de prioriteiten van onze diverse belanghebbenden vereist zijn. Wij werken eraan om onze impact te optimaliseren, onze prioriteiten opnieuw te evalueren en ervoor te zorgen dat wij onze kernstrategie bekijken met het oog op sociale verantwoordelijkheid.

Wij organiseren het maatschappelijk verantwoord ondernemen rond 6 kernonderwerpen:

 • 1.#Respect voor het milieu
 • 2.#Rol in de samenleving
 • 3.#Onze bedrijfswaarden
 • 4.#Klantrelaties
 • 5.#Verantwoordelijke werkgever
 • 6.#Eerlijke handelspraktijken

De bedrijfswaarden “Leergierig”, “Gepassioneerd” en “Moedig” hebben PodoPrinter vanaf het begin gevormd. En daarmee zijn ze mede verantwoordelijk voor onze successen. Deze geschiedenis van successen en de waarden waarop ze zijn gebaseerd, zullen ons ook in de toekomst vormen. Wij zullen onze uitdagingen, ongeacht hoe groot of klein ze zijn, aangaan door met hart en ziel invulling te geven aan deze bedrijfswaarden.

 

 

1. #Respect voor het milieu

1.1. Beleid

Duurzaam gebruik van hulpbronnen: wij zullen continu streven naar een lager energieverbruik, minder afval, een lager waterverbruik en een duurzame ontwikkeling van onze ecologische voetafdruk. Wij zorgen ervoor dat ons afval wordt gescheiden en waar mogelijk wordt hergebruikt. Wij zullen een circulaire economie bevorderen en permanente verbetering stimuleren door de implementatie van energiemanagementsystemen.

Beperking van en aanpassing aan de klimaatverandering: wij zullen de uitstoot van CO2, een broeikasgas, continu proberen te voorkomen en te verminderen door het gebruik van zonnepanelen, het elektrificeren van ons wagenpark en soortgelijke middelen.

Voorkomen van vervuiling: wij slaan gevaarlijke en brandbare materialen op in veilige, beveiligde en geventileerde ruimtes, op een zodanige manier dat ze niet kunnen ontsnappen of per ongeluk in het milieu terecht kunnen komen. Incompatibele materialen zullen wij apart opslaan. Al het afval zal worden opgeslagen om te voorkomen dat het in het milieu terechtkomt en zal op een veilige en legale manier worden afgevoerd. Wij zullen voorzieningen treffen om de lokale gemeenschap/autoriteiten op de hoogte te stellen als door een ongeval gevaarlijke materialen in het milieu worden geloosd of in de atmosfeer terechtkomen, of in elke andere noodsituatie op milieugebied.
Naleving van toepasselijke wetten: wij zullen alle toepasselijke milieuwetten, voorschriften, vergunningen en normen naleven die van toepassing zijn op ons bedrijf.

1.2. Doel

Wij streven ernaar om onze impact op het milieu te verminderen door continu onze praktijken rond natuurlijke hulpbronnen te verbeteren. Door natuurlijke hulpbronnen efficiënter te gebruiken, kunnen wij allemaal gezonder leven, geld besparen en de grenzen van onze planeet respecteren. Het doel is om binnen ons bedrijf te voldoen aan de normen DIN EN ISO14001 (normen voor milieubeheer) en ISO50001 (normen voor energiemanagement).

2. #Rol in de samenleving

2.1. Beleid

Wij zijn van mening dat de politiek verantwoordelijk is voor de duurzame ontwikkeling van het welzijn van mensen die in een zwak milieu leven, maar dat ook bedrijven daarin een verantwoordelijkheid hebben. Daarom werken wij samen met lokale overheden en organisaties om de doelstellingen van de gemeenschap te bereiken. Wij kiezen ervoor niet te handelen uit kortetermijn-winstbejag, maar om altijd het langetermijneffect van onze acties in het oog te houden. Dit is voor ons van groot belang, zowel op het gebied van milieu en duurzaamheid en in de omgang met de hulpbronnen van het bedrijf als op het gebied van onze maatschappelijke betrokkenheid.

Toekomstige vernieuwers: helpen de volgende generatie te vormen en te inspireren om vaardigheden te ontwikkelen op gebieden als 3D-technologie, technisch vakmanschap, materiaalontwikkeling en CAD/CAM-design. Wij willen dit doen door expertise te delen, de volgende generatie uit te nodigen in onze bedrijven, evenementen te organiseren, onze bedrijfsmiddelen beschikbaar te stellen voor clinics en samen te werken met onderzoeksinstituten, scholen en universiteiten.

Goede doelen en sponsoring: onze projecten moeten liefdadig zijn. Liefdadig betekent dat de projectgelden/projectmiddelen ten goede moeten komen aan meerdere mensen en niet slechts aan één persoon. Een project is liefdadig als een groot aantal mensen profiteert van het project en extra donaties/inkomsten, indien aanwezig, alleen/exclusief voor dat project worden gebruikt.

Maatschappelijke projecten: wij weten dat wij niet alle problemen in één keer kunnen oplossen, maar dat het belangrijk is om constant kleine verbeteringen te realiseren. Wij beschouwen ons bedrijf als een betrokken en maatschappelijk verantwoorde onderneming. Als onderdeel van onze sociaal-politieke verantwoordelijkheid zetten wij ons in voor non-profitorganisaties, projecten en activiteiten. Als op waarden gebaseerd familiebedrijf willen wij met onze maatschappelijke projecten verantwoordelijkheid nemen op maatschappelijk gebied. Met onze MVO-acties richten wij ons op het ondersteunen van lokale gemeenschappen. Wij ondersteunen niet één persoon, maar een gemeenschap, zoals organisaties voor hulpbehoevende gezinnen, kinderen en ouderen. Wij moedigen individuele medewerkers aan om actief en solidair te handelen. Alle medewerkers krijgen de kans om een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke projecten. Niet alleen kunnen ze elk jaar maatschappelijke projecten voorstellen, hun deelname aan maatschappelijke projecten wordt ook sterk aanbevolen.

Wanneer donaties worden gedaan, zijn deze gebonden aan criteria. IVoor het doen van donaties gelden in principe de volgende criteria:

 • Hulpbehoevendheid;
 • Blijvende impact;
 • Transparantie, dat wil zeggen dat de ontvanger en het concrete doel bekend moeten zijn; het doelgerichte gebruik van de donaties zal worden gecontroleerd;
 • Geen partijdonaties;
 • Geen subsidie aan organisaties of entiteiten die geen universeel aanvaarde doelen hebben.

2.2. Doel

Wij begrijpen dat onze acties en visie een fundamentele rol spelen bij het verzekeren van het succes van toekomstige generaties. Voor vooruitgang is het nodig dat wij investeren in de regio’s en plaatsen waar wij actief zijn om gezonde en veerkrachtige gemeenschappen op te bouwen. Wij bieden financiële en maatschappelijke voordelen aan de gemeenschappen waartoe wij behoren door werkgelegenheid te creëren en door de directe en indirecte economische stimulansen die uitgaan van onze zakelijke activiteiten, maar ook door onze liefdadigheidsacties en initiatieven op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Maatschappelijke projecten betekenen veel meer dan alleen het doneren van producten of financiële steun. Wij willen samen met onze medewerkers projecten aangaan en vrijwilligersorganisaties of verenigingen in de buurt ondersteunen. Dit betekent dat wij actief willen worden in gebieden waar de expertise van PodoPrinter gevraagd wordt. Ons doel is om het welzijn van mensen in nood langdurig te verbeteren.

Wij vragen onze medewerkers om initiatieven te ontwikkelen ter ondersteuning van het thema “maatschappelijk verantwoord ondernemen”.

 

3. #Onze bedrijfswaarden

3.1. Beleid

Leergierig

Onze medewerkers met verschillende vakgebieden en van verschillende afdelingen zijn met elkaar verbonden en werken als één team, als één bedrijfsentiteit. Dit is niet alleen in het voordeel van onze klanten, maar ook van elke individuele medewerker die samen met zijn collega’s succes boekt. Het zorgt er ook voor dat alle activiteiten in ons bedrijf worden geoptimaliseerd. Wij willen weten hoe onze klanten werken, wat hun behoeften en uitdagingen zijn en wij willen in staat zijn om op het juiste moment precies de juiste oplossing te bieden. Wij willen onszelf verbeteren door te leren hoe wij duurzamer kunnen zijn en verantwoordelijker kunnen omgaan met ons milieu. Wij accepteren de gevolgen van onze daden en leren graag van zowel onze successen als onze mislukkingen.

Het nemen van verantwoordelijkheid speelt een essentiële rol in onze bedrijfscultuur. Wij zijn niet alleen uit op winst op korte termijn, maar willen altijd rekening houden met de langetermijneffecten van onze acties. Dat is belangrijk voor ons, zowel op het gebied van milieu en duurzaamheid, voor wat betreft de middelen van de onderneming, als op het gebied van onze maatschappelijke betrokkenheid.

Als medewerker van ons bedrijf:

 • Wil je graag leren
 • Probeer je te begrijpen wat ons drijft
 • Lever je ook buiten je vakgebied een effectieve bijdrage
 • Stel je onze klanten in staat hun creatieve potentieel te maximaliseren
 • Zoek je eenvoudige en praktische oplossingen voor complexe problemen
 • Breng je nieuwe ideeën naar voren en doorbreek je de status quo

Gepassioneerd
Wij krijgen dingen voor elkaar. Wij zetten ons elke dag voor 100% in om onze doelstellingen te bereiken. Dat zorgt ervoor dat u op de medewerkers van PodoPrinter kunt vertrouwen.
Als markten veranderen, nieuwe trends ontstaan en wensen van klanten veranderen, staan wij niet alleen paraat, maar lopen wij een stap voor. Wij zien trends als kansen. Daarom hebben wij ons bedrijf gedigitaliseerd en het in korte tijd volledig getransformeerd. Met digitale apparatuur voor onze verkoopexperts, klantgerichte online verkoopkanalen en geoptimaliseerd R&D-management op het gebied van inkoop en materialen, kunnen wij onze klanten gemakkelijk bereiken, waar ze zich ook bevinden.

Als medewerker van ons bedrijf:

 • Inspireer je anderen met jouw streven naar een perfecte taakuitvoering
 • Zet je je volledig in om de klant succesvol te maken
 • Vier je overwinningen met ons
 • Ben je vasthoudend

Moedig
Moed stelt ons in staat fouten te accepteren, iets nieuws te durven ondernemen en samen onze doelen te bereiken.
Wij zijn er stellig van overtuigd dat wij onze klanten alleen succesvoller kunnen maken als wij innovatief zijn en met de tijd meegaan. Daarom werken onze medewerkers dagelijks aan nieuwe ideeën en innovaties voor onze producten en oplossingen. Iedereen die iets nieuws probeert, wordt soms met tegenslagen geconfronteerd. Maar dit schrikt ons niet af, want alleen door moedig te zijn zullen wij slagen. Ons motto is dan ook altijd: wees moedig!

Als medewerker van ons bedrijf:

 • Zeg je wat je denkt, ook al is het controversieel
 • Ben je verantwoordelijk en neem je taken op je
 • Vraag je niet om toestemming maar om pardon

3.2. Doel

Onze waarden stellen ons in staat om de uitdagingen van vandaag aan te gaan en te overwinnen. Ze vormen de kern van onze bedrijfscultuur en hoe wij elke dag zaken doen.

Wij vragen al onze medewerkers om de bedrijfswaarden na te leven omdat ze de kern vormen van wie wij willen zijn.

4. #Klantrelaties

4.1. Beleid

Eerlijke marketing: wij dragen kennis over en leveren nauwkeurige gegevens aan, met behulp van eerlijke, transparante en nuttige marketinginformatie.
Bescherming van de gezondheid en veiligheid van de klant: wij beperken de risico’s van het gebruik van onze producten tot een minimum door het ontwerp ervan, de uitmuntende fabricage van onze producten, het in onbeschadigde toestand leveren van onze producten, een correcte en volledige informatieverstrekking en, indien nodig, terugroepacties.

Bescherming van klantgegevens: wij zorgen ervoor dat wij over alle kennis, processen en systemen beschikken om succesvol te voldoen aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij beperken het verzamelen van persoonsgegevens tot informatie die ofwel essentieel is voor het leveren van producten en diensten ofwel wordt verstrekt met de geïnformeerde en vrijwillige toestemming van de klant. Wij zullen alleen op wettige en eerlijke wijze gegevens verzamelen. Wij zullen persoonsgegevens beschermen door middel van adequate beveiligingsmaatregelen.

Productconformiteit: wij zorgen ervoor dat aan klantspecifieke eisen op het gebied van productveiligheid wordt voldaan. De geleverde materialen bevatten geen stoffen die verboden zijn door de wet- of regelgeving die van toepassing is in het land waar ze gebruikt worden. Wij zullen de toepasselijke lijsten van aan beperkingen onderworpen stoffen (RSL’s) gebruiken en onze klanten informeren over stoffen in de geleverde materialen die verboden zijn of gemeld moeten worden. Wij zullen ervoor zorgen dat wij voldoen aan alle toepasselijke wetten, voorschriften, vergunningen en normen op het gebied van productveiligheid die van toepassing zijn op ons bedrijf en onze klanten.

Innovatie: in onze gecertificeerde laboratoria voeren wij dagelijks innovatief onderzoek uit ten behoeve van onze klanten. Wij stimuleren procesoptimalisatie om de marges van klanten te verbeteren door middel van innovatieve specialistische chemicaliën, maar ook door hoogwaardige verbruiksmaterialen, gereedschappen, smeermiddelen en reinigingsmiddelen voor onderhoud, reparatie en service. Wij ondersteunen bedrijfsbrede ideeënmanagementprocessen om innovaties op het gebied van producten en diensten te stimuleren.
ISO-certificeringen: onze klanten waarderen het dat onze bedrijven een specifieke ISO-certificering hebben. Waar mogelijk en van toepassing voldoen onze bedrijven aan de ISO 9001;2015-norm voor kwaliteitsmanagement, de ISO14001-norm voor milieumanagement en de ISO50001-norm voor energiemanagement. Wij streven ernaar om de eenmaal door onze bedrijven verkregen certificeringen na hun looptijd te vernieuwen.

4.2. Doel

Wij zullen ervoor zorgen dat aan de eisen van onze klanten wordt voldaan en dat wij voorbereid zijn op toekomstige markttrends. Wij zullen aan alle toepasselijke wetten voldoen. Wij zullen de bedrijfsprocessen monitoren en acties ondernemen om altijd een stap voor te blijven.

Wij vragen van al onze medewerkers om op alle mogelijke manieren klantgericht te zijn. Wij verwachten van de managementteams dat zij het voldoen van onze producten en processen aan de normen managen en aansturen en dat ze voor alle benodigde middelen zorgen.

5. #Verantwoordelijke werkgever

5.1. Beleid

Arbeidsomstandigheden en arbeidsnormen: wij voldoen aan alle toepasselijke internationale verdragen en nationale wetten met betrekking tot arbeidsomstandigheden en arbeidsnormen.

Wij zorgen ervoor dat dezelfde omstandigheden van toepassing zijn voor al onze werknemers, waaronder werknemers met een tijdelijk contract en uitzendkrachten.
Discriminatie en intimidatie: wij zullen alle ter plaatse geldende wet- en regelgeving met betrekking tot onwettige discriminatie naleven. Wij zullen als het gaat om werving, beloning, toegang tot trainingen, promotie, contractbeëindiging, pensionering of enige andere bedrijfsactiviteit niet discrimineren op basis van ras, sociale status, nationaliteit, religie, leeftijd, handicap, geslacht, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, lidmaatschap van een vakbond, politieke overtuiging of lidmaatschap van een politieke partij, hiv/aids-status of andere kenmerken die aanleiding kunnen geven tot discriminatie.

Welzijn van de werknemer: wij zorgen voor veilig en toegankelijk drinkwater voor alle werknemers en zorgen voor redelijke toegang tot sanitaire voorzieningen gedurende de werkdag. De werknemers beschikken over een veilige en hygiënische plaats waar ze hun pauzes kunnen doorbrengen en, indien van toepassing, over voorzieningen voor het hygiënisch bewaren van voedsel. Wanneer er voor huisvesting van werknemers wordt gezorgd, zijn de woonomstandigheden in overeenstemming met de wetgeving.
Werknemerstevredenheid: wij zullen onze medewerkers regelmatig vragen hoe zij zich voelen en naar hun mening vragen over hun werkplek, het management en het bedrijf. De resultaten zullen worden beoordeeld en waar mogelijk zullen corrigerende maatregelen worden genomen.

Voldoen aan toepasselijke wetten op het gebied van gezondheid en veiligheid: wij zullen alle toepasselijke wetten met betrekking tot arbeidsomstandigheden, inclusief de wetten die betrekking hebben op de gezondheid en veiligheid van werknemers, hygiëne en sanitaire voorzieningen, brandveiligheid, risicobescherming en elektrische, mechanische en structurele veiligheid naleven door een gestructureerd gezondheids- en veiligheidsmanagementsysteem te implementeren.

Toezegging voor wat betreft gezondheids- en veiligheidsmanagement: wij zullen een competente en gekwalificeerde persoon aanstellen die verantwoordelijk is voor gezondheid en veiligheid en die aan een gepast niveau binnen onze organisatie zal rapporteren.

Onderzoek en rapportage van ongevallen en incidenten: wij zullen processen implementeren om ongevallen, bijna-ongevallen en EHBO-acties vast te leggen en te onderzoeken. Het is niet toegestaan medewerkers te beboeten voor ongevallen of bijna-ongevallen of voor het melden ervan.

Veilige werkomgeving: wij zullen de werkomgeving beoordelen op gezondheids- en veiligheidsrisico’s en geconstateerde risico’s wegnemen, beheersen of anderszins beperken. Bij deze beoordelingen wordt rekening gehouden met alle activiteiten die van invloed kunnen zijn op personen die toegang hebben tot de werkplek of andere gebieden die eigendom van ons zijn of die door ons worden beheerd. De inrichting van de werkplekken, processen, installaties, machines, uitrusting, bedieningsprocedures en de werkorganisatie worden onder de loep genomen voor wat betreft de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemers.

Beheer van de uitrusting: wij zullen ervoor zorgen dat de productiefaciliteiten en de bijbehorende machines zijn uitgerust met geschikte operationele veiligheidsvoorzieningen en dat ze regelmatig worden onderhouden, geïnspecteerd en indien nodig gerepareerd. Wij gebruiken een lockout-tagout-programma (LoTo), zodat alle machines en apparatuur indien nodig worden uitgeschakeld, vergrendeld en gelabeld wanneer onderhouds- of reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd.

Voorbereiding en reactie op noodsituaties: onze gebouwen zijn voorzien van geschikte en duidelijk herkenbare uitgangen die passen bij de grootte van de gebouwen en het aantal aanwezige medewerkers, zodat de gebouwen in geval van brand of andere noodsituaties op een ordelijke manier kunnen worden geëvacueerd. Wij zorgen voor een brandalarm en adequate brandblusapparatuur in elk deel van het bedrijf dat wordt gebruikt door mensen die voor ons werken of ons bezoeken.

Verstrekking van persoonlijke beschermingsmiddelen: als uit de risicobeoordeling de noodzaak van bepaalde persoonlijke beschermingsmiddelen blijkt, zullen deze worden gebruikt. De verstrekte persoonlijke beschermingsmiddelen voldoen aan de wettelijke normen. Deze middelen zullen gratis ter beschikking worden gesteld aan de werknemers en in een goede staat worden gehouden. Er zullen voorzieningen worden getroffen om dergelijke middelen op een hygiënische manier op te slaan.

5.2. Doel

Om niet alleen aan de verwachtingen van onze belanghebbenden te voldoen maar deze zelfs te overtreffen, hebben wij ons ertoe verbonden een ondersteunende cultuur te creëren, met sterk geharmoniseerde systemen en processen. PodoPrinter streeft ernaar een cultuur te bevorderen waarin de bescherming van menselijk kapitaal deel uitmaakt van ons DNA. Wij moeten werken aan onze gezondheids- en veiligheidspraktijken om ons uiterste best te doen om een 100% veilige en bevredigende werkplek te creëren met rigoureuze milieu- en veiligheidsrisicomanagementprocedures en ondersteunende arbofaciliteiten, en een HR-afdeling die zich inzet voor de tevredenheid van onze medewerkers. Wij streven ernaar onze producten vrij te houden van gevaarlijke stoffen om de impact op het menselijk kapitaal voor onze klanten, onze bedrijven, onze medewerkers en onze leveranciers te minimaliseren.

Wij vragen al onze medewerkers om initiatieven te ontwikkelen om het belangrijke onderwerp van de “bescherming van het menselijk kapitaal” te ondersteunen en aan de eisen ervan te voldoen.

 

6. #Eerlijke handelspraktijken

6.1. Beleid

Toepasselijke wetten: wij zullen zaken doen op een ethische en eerlijke manier en handelen in volledige overeenstemming met de internationale, nationale en lokale wet- en regelgeving die van toepassing is op onze bedrijfsactiviteiten, waaronder, maar niet beperkt tot wet- en regelgeving op het gebied van:

 • Anti-omkoping en anticorruptie
 • Antitrust en eerlijke concurrentie
 • Export en handel
 • Eigendomsrechten

Zeer zorgwekkende stoffen en conflictmineralen: wij vragen onze leveranciers om ons geen producten te leveren die conflictmineralen (tin, wolfraam, tantaal of goud) bevatten die rechtstreeks afkomstig zijn uit conflictgebieden. Wij vragen onze leveranciers om een adequate controle uit te voeren op alle aan beperkingen onderhevige stoffen en ons te informeren over de aanwezigheid in de aan ons geleverde producten van stoffen die verboden zijn of gemeld moeten worden. We zullen onze leveranciers voorzien van informatie over aan beperkingen onderhevige stoffen en mogelijke alternatieven.

Gedragscode voor leveranciers: wij streven ernaar de verwachtingen van onze klanten te overtreffen en erkennen onze sociale verantwoordelijkheid. Wij bereiken dit doel door middel van sterke samenwerkingsverbanden met leveranciers die onze waarden van integriteit, eerlijkheid, duurzaamheid, verantwoorde ethische principes en naleving van wet- en regelgeving delen. Onze leveranciers zijn geëngageerd en hebben allemaal de “Gedragscode voor leveranciers” ondertekend.

Geen dwang- of kinderarbeid: wij zullen geen arbeid door tot slaaf gemaakten of onvrijwillige arbeid van welke aard dan ook, waaronder gevangenisarbeid of schuldslavernij, gebruiken. Wij laten ons niet in met mensenhandel. Wij zullen geen lijfstraffen, fysieke of psychologische mishandeling, bedreigingen met geweld of andere vormen van fysieke of mentale dwang gebruiken. Wij houden geen originele exemplaren van identificatiedocumenten van werknemers (bijv. identiteitspapieren of paspoorten) achter. Er zullen geen onredelijke beperkingen zijn op de mogelijkheden van werknemers om de werkplek te betreden of te verlaten.

Wij voldoen aan alle wetten tegen kinderarbeid. Alleen werknemers die voldoen aan de toepasselijke wettelijke minimumleeftijd in het land waar ze werken of die ten minste 15 jaar oud zijn en bovendien op grond van hun leeftijd niet meer leerplichtig zijn, kunnen door ons worden aangenomen. Wij staan niet toe dat werknemers onder de 18 jaar ‘s nachts werken of betrokken zijn bij gevaarlijk werk zoals gespecificeerd in IAO-conventie 182 en zoals bepaald door de nationale wetgeving.

Lonen, voordelen en werkuren: wij zullen ons houden aan alle toepasselijke wetten met betrekking tot werkuren, lonen, socialezekerheidspremies en de uitbetaling van overuren. Werknemers moeten ten minste het wettelijk minimumloon ontvangen. Als er geen wettelijk minimumloon is, wordt een loon betaald dat voldoet aan de lokale normen in de sector. Het loon wordt onmiddellijk en volledig uitbetaald.

Wij zullen onze werkzaamheden zodanig uitvoeren dat de werkuren en overuren worden beperkt tot een niveau dat humane, veilige en productieve werkomstandigheden garandeert.

6.2. Doel

Wij bevorderen maatschappelijke verantwoordelijkheid in de gehele waardeketen, zowel upstream als downstream. Wij vragen al onze medewerkers om verantwoordelijk en eerlijk te handelen bij elk zakelijk contact, elk partnerschap en elke transactie.

7. #Aansturing MVO-beleid

7.1. Bestuursstructuur en uitvoering

Wij zijn van mening dat deze kernonderwerpen ons helpen prioriteit toe te kennen aan onze activiteiten, middelen toe te wijzen en te beslissen waar we belangrijke processen en meetwaarden moeten ontwikkelen om onze prestaties vandaag en in de toekomst te volgen. Wij zullen deze onderwerpen periodiek herzien en beoordelen door middel van een voortdurende analyse om ervoor te zorgen dat wij ons werk concentreren op gebieden die inspelen op veranderende risico’s, kansen en verwachtingen van belanghebbenden.

De verantwoordelijkheid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen bij PodoPrinter ligt bij de MVO-raad waarvan de EIGENAAR de voorzitter is. Samen zorgen de leden van de raad ervoor dat maatschappelijke verantwoordelijkheid in ons hele bedrijf is geïntegreerd en dat wij een consistente, hoogwaardige benadering van duurzaamheid in alle geledingen van onze onderneming hanteren.

De MVO-raad is verantwoordelijk voor het bepalen van de ontwikkeling van onze sociale, ecologische en economische duurzaamheid. De raad bepaalt de MVO-strategie, de prioriteiten en de doelen. De MVO-raad is verantwoordelijk voor de algemene MVO-agenda en de resultaten ervan.

Wij zullen deze onderwerpen periodiek herzien en beoordelen door middel van een voortdurende analyse om ervoor te zorgen dat wij ons werk concentreren op gebieden die inspelen op veranderende risico’s, kansen en verwachtingen van belanghebbenden.

De MVO-raad komt twee keer per jaar bijeen om het MVO-beleid en de MVO-strategie te evalueren, de prestatie-indicatoren te beoordelen en MVO-initiatieven te evalueren. Jaarlijks zal een MVO-rapportage beschikbaar komen met daarin een evaluatie van onze MVO-initiatieven, MVO-resultaten, MVO-strategie en de organisatie ervan.
Wij vragen alle belanghebbenden om samen met ons acties mogelijk te maken die bijdragen aan een duurzaam milieu, een duurzame economie en een duurzame samenleving, nu en in de toekomst.