Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

PodoPrinter B.V. erkent dat, om te slagen in de huidige wereldwijde markt, maatschappelijk verantwoord ondernemen moet zijn ingebed in de manier waarop wij zaken doen. Het is onze visie om de ecologische, sociale en economische dimensies van duurzaamheid te integreren in de kernstrategie van ons bedrijf door ervoor te zorgen dat wij ons in ons gehele bedrijf ten diepste bewust zijn van de megatrends die ons bedrijf en de samenleving in het algemeen de komende tientallen jaren zullen beïnvloeden. Ons antwoord op deze megatrends moet worden geïntegreerd in de processen, tools en prioriteiten van ons bedrijf.

Deze megatrends moeten niet worden gezien als een bedreiging, maar als een kans om ons bedrijf aan te passen, te veranderen en te laten groeien. Wij zullen duurzaamheid in ons bedrijfs-DNA integreren door het te koppelen aan onze kernstrategie van productontwikkeling en het vergroten van ons B2B-bereik. ? Wij zijn er trots op te kunnen zeggen dat ons beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen de 17 onderling verbonden wereldwijde doelstellingen van de Verenigde Naties die zijn ontworpen als een “blauwdruk om een betere en duurzamere toekomst voor iedereen te bereiken” ondersteunt.

Om duurzame sociale verantwoordelijkheid op lange termijn te bereiken moeten wij samenwerken met leveranciers, medewerkers en partners en altijd klantgericht zijn. Duurzame sociale verantwoordelijkheid is voor ons bedrijf een traject waarbij permanent leren, aanpassen en het verbeteren van onze fundamentele bedrijfsprocessen en onze reactie op de prioriteiten van onze diverse belanghebbenden vereist zijn. Wij werken eraan om onze impact te optimaliseren, onze prioriteiten opnieuw te evalueren en ervoor te zorgen dat wij onze kernstrategie bekijken met het oog op sociale verantwoordelijkheid.

Wij organiseren het maatschappelijk verantwoord ondernemen rond 6 kernonderwerpen:

 • 1.#Respect voor het milieu
 • 2.#Rol in de samenleving
 • 3.#Onze bedrijfswaarden
 • 4.#Klantrelaties
 • 5.#Verantwoordelijke werkgever
 • 6.#Eerlijke handelspraktijken

De bedrijfswaarden “Leergierig”, “Gepassioneerd” en “Moedig” hebben PodoPrinter vanaf het begin gevormd. En daarmee zijn ze mede verantwoordelijk voor onze successen. Deze geschiedenis van successen en de waarden waarop ze zijn gebaseerd, zullen ons ook in de toekomst vormen. Wij zullen onze uitdagingen, ongeacht hoe groot of klein ze zijn, aangaan door met hart en ziel invulling te geven aan deze bedrijfswaarden.

 

 

1. #Respect voor het milieu

1.1. Beleid

Duurzaam gebruik van hulpbronnen: wij zullen continu streven naar een lager energieverbruik, minder afval, een lager waterverbruik en een duurzame ontwikkeling van onze ecologische voetafdruk. Wij zorgen ervoor dat ons afval wordt gescheiden en waar mogelijk wordt hergebruikt. Wij zullen een circulaire economie bevorderen en permanente verbetering stimuleren door de implementatie van energiemanagementsystemen.

Beperking van en aanpassing aan de klimaatverandering: wij zullen de uitstoot van CO2, een broeikasgas, continu proberen te voorkomen en te verminderen door het gebruik van zonnepanelen, het elektrificeren van ons wagenpark en soortgelijke middelen.

Voorkomen van vervuiling: wij slaan gevaarlijke en brandbare materialen op in veilige, beveiligde en geventileerde ruimtes, op een zodanige manier dat ze niet kunnen ontsnappen of per ongeluk in het milieu terecht kunnen komen. Incompatibele materialen zullen wij apart opslaan. Al het afval zal worden opgeslagen om te voorkomen dat het in het milieu terechtkomt en zal op een veilige en legale manier worden afgevoerd. Wij zullen voorzieningen treffen om de lokale gemeenschap/autoriteiten op de hoogte te stellen als door een ongeval gevaarlijke materialen in het milieu worden geloosd of in de atmosfeer terechtkomen, of in elke andere noodsituatie op milieugebied.
Naleving van toepasselijke wetten: wij zullen alle toepasselijke milieuwetten, voorschriften, vergunningen en normen naleven die van toepassing zijn op ons bedrijf.

1.2. Doel

Wij streven ernaar om onze impact op het milieu te verminderen door continu onze praktijken rond natuurlijke hulpbronnen te verbeteren. Door natuurlijke hulpbronnen efficiënter te gebruiken, kunnen wij allemaal gezonder leven, geld besparen en de grenzen van onze planeet respecteren. Het doel is om binnen ons bedrijf te voldoen aan de normen DIN EN ISO14001 (normen voor milieubeheer) en ISO50001 (normen voor energiemanagement).

2. #Rol in de samenleving

2.1. Beleid

Wij zijn van mening dat de politiek verantwoordelijk is voor de duurzame ontwikkeling van het welzijn van mensen die in een zwak milieu leven, maar dat ook bedrijven daarin een verantwoordelijkheid hebben. Daarom werken wij samen met lokale overheden en organisaties om de doelstellingen van de gemeenschap te bereiken. Wij kiezen ervoor niet te handelen uit kortetermijn-winstbejag, maar om altijd het langetermijneffect van onze acties in het oog te houden. Dit is voor ons van groot belang, zowel op het gebied van milieu en duurzaamheid en in de omgang met de hulpbronnen van het bedrijf als op het gebied van onze maatschappelijke betrokkenheid.

Toekomstige vernieuwers: helpen de volgende generatie te vormen en te inspireren om vaardigheden te ontwikkelen op gebieden als 3D-technologie, technisch vakmanschap, materiaalontwikkeling en CAD/CAM-design. Wij willen dit doen door expertise te delen, de volgende generatie uit te nodigen in onze bedrijven, evenementen te organiseren, onze bedrijfsmiddelen beschikbaar te stellen voor clinics en samen te werken met onderzoeksinstituten, scholen en universiteiten.

Goede doelen en sponsoring: onze projecten moeten liefdadig zijn. Liefdadig betekent dat de projectgelden/projectmiddelen ten goede moeten komen aan meerdere mensen en niet slechts aan één persoon. Een project is liefdadig als een groot aantal mensen profiteert van het project en extra donaties/inkomsten, indien aanwezig, alleen/exclusief voor dat project worden gebruikt.

Maatschappelijke projecten: wij weten dat wij niet alle problemen in één keer kunnen oplossen, maar dat het belangrijk is om constant kleine verbeteringen te realiseren. Wij beschouwen ons bedrijf als een betrokken en maatschappelijk verantwoorde onderneming. Als onderdeel van onze sociaal-politieke verantwoordelijkheid zetten wij ons in voor non-profitorganisaties, projecten en activiteiten. Als op waarden gebaseerd familiebedrijf willen wij met onze maatschappelijke projecten verantwoordelijkheid nemen op maatschappelijk gebied. Met onze MVO-acties richten wij ons op het ondersteunen van lokale gemeenschappen. Wij ondersteunen niet één persoon, maar een gemeenschap, zoals organisaties voor hulpbehoevende gezinnen, kinderen en ouderen. Wij moedigen individuele medewerkers aan om actief en solidair te handelen. Alle medewerkers krijgen de kans om een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke projecten. Niet alleen kunnen ze elk jaar maatschappelijke projecten voorstellen, hun deelname aan maatschappelijke projecten wordt ook sterk aanbevolen.

Wanneer donaties worden gedaan, zijn deze gebonden aan criteria. IVoor het doen van donaties gelden in principe de volgende criteria:

 • Hulpbehoevendheid;
 • Blijvende impact;
 • Transparantie, dat wil zeggen dat de ontvanger en het concrete doel bekend moeten zijn; het doelgerichte gebruik van de donaties zal worden gecontroleerd;
 • Geen partijdonaties;
 • Geen subsidie aan organisaties of entiteiten die geen universeel aanvaarde doelen hebben.

2.2. Doel

Wij begrijpen dat onze acties en visie een fundamentele rol spelen bij het verzekeren van het succes van toekomstige generaties. Voor vooruitgang is het nodig dat wij investeren in de regio’s en plaatsen waar wij actief zijn om gezonde en veerkrachtige gemeenschappen op te bouwen. Wij bieden financiële en maatschappelijke voordelen aan de gemeenschappen waartoe wij behoren door werkgelegenheid te creëren en door de directe en indirecte economische stimulansen die uitgaan van onze zakelijke activiteiten, maar ook door onze liefdadigheidsacties en initiatieven op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Maatschappelijke projecten betekenen veel meer dan alleen het doneren van producten of financiële steun. Wij willen samen met onze medewerkers projecten aangaan en vrijwilligersorganisaties of verenigingen in de buurt ondersteunen. Dit betekent dat wij actief willen worden in gebieden waar de expertise van PodoPrinter gevraagd wordt. Ons doel is om het welzijn van mensen in nood langdurig te verbeteren.

Wij vragen onze medewerkers om initiatieven te ontwikkelen ter ondersteuning van het thema “maatschappelijk verantwoord ondernemen”.

 

3. #Onze bedrijfswaarden

3.1. Beleid

Leergierig

Onze medewerkers met verschillende vakgebieden en van verschillende afdelingen zijn met elkaar verbonden en werken als één team, als één bedrijfsentiteit. Dit is niet alleen in het voordeel van onze klanten, maar ook van elke individuele medewerker die samen met zijn collega’s succes boekt. Het zorgt er ook voor dat alle activiteiten in ons bedrijf worden geoptimaliseerd. Wij willen weten hoe onze klanten werken, wat hun behoeften en uitdagingen zijn en wij willen in staat zijn om op het juiste moment precies de juiste oplossing te bieden. Wij willen onszelf verbeteren door te leren hoe wij duurzamer kunnen zijn en verantwoordelijker kunnen omgaan met ons milieu. Wij accepteren de gevolgen van onze daden en leren graag van zowel onze successen als onze mislukkingen.

Het nemen van verantwoordelijkheid speelt een essentiële rol in onze bedrijfscultuur. Wij zijn niet alleen uit op winst op korte termijn, maar willen altijd rekening houden met de langetermijneffecten van onze acties. Dat is belangrijk voor ons, zowel op het gebied van milieu en duurzaamheid, voor wat betreft de middelen van de onderneming, als op het gebied van onze maatschappelijke betrokkenheid.

Als medewerker van ons bedrijf:

 • Wil je graag leren
 • Probeer je te begrijpen wat ons drijft
 • Lever je ook buiten je vakgebied een effectieve bijdrage
 • Stel je onze klanten in staat hun creatieve potentieel te maximaliseren
 • Zoek je eenvoudige en praktische oplossingen voor complexe problemen
 • Breng je nieuwe ideeën naar voren en doorbreek je de status quo

Gepassioneerd
Wij krijgen dingen voor elkaar. Wij zetten ons elke dag voor 100% in om onze doelstellingen te bereiken. Dat zorgt ervoor dat u op de medewerkers van PodoPrinter kunt vertrouwen.
Als markten veranderen, nieuwe trends ontstaan en wensen van klanten veranderen, staan wij niet alleen paraat, maar lopen wij een stap voor. Wij zien trends als kansen. Daarom hebben wij ons bedrijf gedigitaliseerd en het in korte tijd volledig getransformeerd. Met digitale apparatuur voor onze verkoopexperts, klantgerichte online verkoopkanalen en geoptimaliseerd R&D-management op het gebied van inkoop en materialen, kunnen wij onze klanten gemakkelijk bereiken, waar ze zich ook bevinden.

Als medewerker van ons bedrijf:

 • Inspireer je anderen met jouw streven naar een perfecte taakuitvoering
 • Zet je je volledig in om de klant succesvol te maken
 • Vier je overwinningen met ons
 • Ben je vasthoudend

Moedig
Moed stelt ons in staat fouten te accepteren, iets nieuws te durven ondernemen en samen onze doelen te bereiken.
Wij zijn er stellig van overtuigd dat wij onze klanten alleen succesvoller kunnen maken als wij innovatief zijn en met de tijd meegaan. Daarom werken onze medewerkers dagelijks aan nieuwe ideeën en innovaties voor onze producten en oplossingen. Iedereen die iets nieuws probeert, wordt soms met tegenslagen geconfronteerd. Maar dit schrikt ons niet af, want alleen door moedig te zijn zullen wij slagen. Ons motto is dan ook altijd: wees moedig!

Als medewerker van ons bedrijf:

 • Zeg je wat je denkt, ook al is het controversieel
 • Ben je verantwoordelijk en neem je taken op je
 • Vraag je niet om toestemming maar om pardon

3.2. Doel

Onze waarden stellen ons in staat om de uitdagingen van vandaag aan te gaan en te overwinnen. Ze vormen de kern van onze bedrijfscultuur en hoe wij elke dag zaken doen.

Wij vragen al onze medewerkers om de bedrijfswaarden na te leven omdat ze de kern vormen van wie wij willen zijn.

4. #Klantrelaties

4.1. Beleid

Eerlijke marketing: wij dragen kennis over en leveren nauwkeurige gegevens aan, met behulp van eerlijke, transparante en nuttige marketinginformatie.
Bescherming van de gezondheid en veiligheid van de klant: wij beperken de risico’s van het gebruik van onze producten tot een minimum door het ontwerp ervan, de uitmuntende fabricage van onze producten, het in onbeschadigde toestand leveren van onze producten, een correcte en volledige informatieverstrekking en, indien nodig, terugroepacties.

Bescherming van klantgegevens: wij zorgen ervoor dat wij over alle kennis, processen en systemen beschikken om succesvol te voldoen aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij beperken het verzamelen van persoonsgegevens tot informatie die ofwel essentieel is voor het leveren van producten en diensten ofwel wordt verstrekt met de geïnformeerde en vrijwillige toestemming van de klant. Wij zullen alleen op wettige en eerlijke wijze gegevens verzamelen. Wij zullen persoonsgegevens beschermen door middel van adequate beveiligingsmaatregelen.

Productconformiteit: wij zorgen ervoor dat aan klantspecifieke eisen op het gebied van productveiligheid wordt voldaan. De geleverde materialen bevatten geen stoffen die verboden zijn door de wet- of regelgeving die van toepassing is in het land waar ze gebruikt worden. Wij zullen de toepasselijke lijsten van aan beperkingen onderworpen stoffen (RSL’s) gebruiken en onze klanten informeren over stoffen in de geleverde materialen die verboden zijn of gemeld moeten worden. Wij zullen ervoor zorgen dat wij voldoen aan alle toepasselijke wetten, voorschriften, vergunningen en normen op het gebied van productveiligheid die van toepassing zijn op ons bedrijf en onze klanten.

Innovatie: in onze gecertificeerde laboratoria voeren wij dagelijks innovatief onderzoek uit ten behoeve van onze klanten. Wij stimuleren procesoptimalisatie om de marges van klanten te verbeteren door middel van innovatieve specialistische chemicaliën, maar ook door hoogwaardige verbruiksmaterialen, gereedschappen, smeermiddelen en reinigingsmiddelen voor onderhoud, reparatie en service. Wij ondersteunen bedrijfsbrede ideeënmanagementprocessen om innovaties op het gebied van producten en diensten te stimuleren.
ISO-certificeringen: onze klanten waarderen het dat onze bedrijven een specifieke ISO-certificering hebben. Waar mogelijk en van toepassing voldoen onze bedrijven aan de ISO 9001;2015-norm voor kwaliteitsmanagement, de ISO14001-norm voor milieumanagement en de ISO50001-norm voor energiemanagement. Wij streven ernaar om de eenmaal door onze bedrijven verkregen certificeringen na hun looptijd te vernieuwen.

4.2. Doel

Wij zullen ervoor zorgen dat aan de eisen van onze klanten wordt voldaan en dat wij voorbereid zijn op toekomstige markttrends. Wij zullen aan alle toepasselijke wetten voldoen. Wij zullen de bedrijfsprocessen monitoren en acties ondernemen om altijd een stap voor te blijven.

Wij vragen van al onze medewerkers om op alle mogelijke manieren klantgericht te zijn. Wij verwachten van de managementteams dat zij het voldoen van onze producten en processen aan de normen managen en aansturen en dat ze voor alle benodigde middelen zorgen.

5. #Verantwoordelijke werkgever

5.1. Beleid

Arbeidsomstandigheden en arbeidsnormen: wij voldoen aan alle toepasselijke internationale verdragen en nationale wetten met betrekking tot arbeidsomstandigheden en arbeidsnormen.

Wij zorgen ervoor dat dezelfde omstandigheden van toepassing zijn voor al onze werknemers, waaronder werknemers met een tijdelijk contract en uitzendkrachten.
Discriminatie en intimidatie: wij zullen alle ter plaatse geldende wet- en regelgeving met betrekking tot onwettige discriminatie naleven. Wij zullen als het gaat om werving, beloning, toegang tot trainingen, promotie, contractbeëindiging, pensionering of enige andere bedrijfsactiviteit niet discrimineren op basis van ras, sociale status, nationaliteit, religie, leeftijd, handicap, geslacht, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, lidmaatschap van een vakbond, politieke overtuiging of lidmaatschap van een politieke partij, hiv/aids-status of andere kenmerken die aanleiding kunnen geven tot discriminatie.

Welzijn van de werknemer: wij zorgen voor veilig en toegankelijk drinkwater voor alle werknemers en zorgen voor redelijke toegang tot sanitaire voorzieningen gedurende de werkdag. De werknemers beschikken over een veilige en hygiënische plaats waar ze hun pauzes kunnen doorbrengen en, indien van toepassing, over voorzieningen voor het hygiënisch bewaren van voedsel. Wanneer er voor huisvesting van werknemers wordt gezorgd, zijn de woonomstandigheden in overeenstemming met de wetgeving.
Werknemerstevredenheid: wij zullen onze medewerkers regelmatig vragen hoe zij zich voelen en naar hun mening vragen over hun werkplek, het management en het bedrijf. De resultaten zullen worden beoordeeld en waar mogelijk zullen corrigerende maatregelen worden genomen.

Voldoen aan toepasselijke wetten op het gebied van gezondheid en veiligheid: wij zullen alle toepasselijke wetten met betrekking tot arbeidsomstandigheden, inclusief de wetten die betrekking hebben op de gezondheid en veiligheid van werknemers, hygiëne en sanitaire voorzieningen, brandveiligheid, risicobescherming en elektrische, mechanische en structurele veiligheid naleven door een gestructureerd gezondheids- en veiligheidsmanagementsysteem te implementeren.

Toezegging voor wat betreft gezondheids- en veiligheidsmanagement: wij zullen een competente en gekwalificeerde persoon aanstellen die verantwoordelijk is voor gezondheid en veiligheid en die aan een gepast niveau binnen onze organisatie zal rapporteren.

Onderzoek en rapportage van ongevallen en incidenten: wij zullen processen implementeren om ongevallen, bijna-ongevallen en EHBO-acties vast te leggen en te onderzoeken. Het is niet toegestaan medewerkers te beboeten voor ongevallen of bijna-ongevallen of voor het melden ervan.

Veilige werkomgeving: wij zullen de werkomgeving beoordelen op gezondheids- en veiligheidsrisico’s en geconstateerde risico’s wegnemen, beheersen of anderszins beperken. Bij deze beoordelingen wordt rekening gehouden met alle activiteiten die van invloed kunnen zijn op personen die toegang hebben tot de werkplek of andere gebieden die eigendom van ons zijn of die door ons worden beheerd. De inrichting van de werkplekken, processen, installaties, machines, uitrusting, bedieningsprocedures en de werkorganisatie worden onder de loep genomen voor wat betreft de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemers.

Beheer van de uitrusting: wij zullen ervoor zorgen dat de productiefaciliteiten en de bijbehorende machines zijn uitgerust met geschikte operationele veiligheidsvoorzieningen en dat ze regelmatig worden onderhouden, geïnspecteerd en indien nodig gerepareerd. Wij gebruiken een lockout-tagout-programma (LoTo), zodat alle machines en apparatuur indien nodig worden uitgeschakeld, vergrendeld en gelabeld wanneer onderhouds- of reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd.

Voorbereiding en reactie op noodsituaties: onze gebouwen zijn voorzien van geschikte en duidelijk herkenbare uitgangen die passen bij de grootte van de gebouwen en het aantal aanwezige medewerkers, zodat de gebouwen in geval van brand of andere noodsituaties op een ordelijke manier kunnen worden geëvacueerd. Wij zorgen voor een brandalarm en adequate brandblusapparatuur in elk deel van het bedrijf dat wordt gebruikt door mensen die voor ons werken of ons bezoeken.

Verstrekking van persoonlijke beschermingsmiddelen: als uit de risicobeoordeling de noodzaak van bepaalde persoonlijke beschermingsmiddelen blijkt, zullen deze worden gebruikt. De verstrekte persoonlijke beschermingsmiddelen voldoen aan de wettelijke normen. Deze middelen zullen gratis ter beschikking worden gesteld aan de werknemers en in een goede staat worden gehouden. Er zullen voorzieningen worden getroffen om dergelijke middelen op een hygiënische manier op te slaan.

5.2. Doel

Om niet alleen aan de verwachtingen van onze belanghebbenden te voldoen maar deze zelfs te overtreffen, hebben wij ons ertoe verbonden een ondersteunende cultuur te creëren, met sterk geharmoniseerde systemen en processen. PodoPrinter streeft ernaar een cultuur te bevorderen waarin de bescherming van menselijk kapitaal deel uitmaakt van ons DNA. Wij moeten werken aan onze gezondheids- en veiligheidspraktijken om ons uiterste best te doen om een 100% veilige en bevredigende werkplek te creëren met rigoureuze milieu- en veiligheidsrisicomanagementprocedures en ondersteunende arbofaciliteiten, en een HR-afdeling die zich inzet voor de tevredenheid van onze medewerkers. Wij streven ernaar onze producten vrij te houden van gevaarlijke stoffen om de impact op het menselijk kapitaal voor onze klanten, onze bedrijven, onze medewerkers en onze leveranciers te minimaliseren.

Wij vragen al onze medewerkers om initiatieven te ontwikkelen om het belangrijke onderwerp van de “bescherming van het menselijk kapitaal” te ondersteunen en aan de eisen ervan te voldoen.

 

6. #Eerlijke handelspraktijken

6.1. Beleid

Toepasselijke wetten: wij zullen zaken doen op een ethische en eerlijke manier en handelen in volledige overeenstemming met de internationale, nationale en lokale wet- en regelgeving die van toepassing is op onze bedrijfsactiviteiten, waaronder, maar niet beperkt tot wet- en regelgeving op het gebied van:

 • Anti-omkoping en anticorruptie
 • Antitrust en eerlijke concurrentie
 • Export en handel
 • Eigendomsrechten

Zeer zorgwekkende stoffen en conflictmineralen: wij vragen onze leveranciers om ons geen producten te leveren die conflictmineralen (tin, wolfraam, tantaal of goud) bevatten die rechtstreeks afkomstig zijn uit conflictgebieden. Wij vragen onze leveranciers om een adequate controle uit te voeren op alle aan beperkingen onderhevige stoffen en ons te informeren over de aanwezigheid in de aan ons geleverde producten van stoffen die verboden zijn of gemeld moeten worden. We zullen onze leveranciers voorzien van informatie over aan beperkingen onderhevige stoffen en mogelijke alternatieven.

Gedragscode voor leveranciers: wij streven ernaar de verwachtingen van onze klanten te overtreffen en erkennen onze sociale verantwoordelijkheid. Wij bereiken dit doel door middel van sterke samenwerkingsverbanden met leveranciers die onze waarden van integriteit, eerlijkheid, duurzaamheid, verantwoorde ethische principes en naleving van wet- en regelgeving delen. Onze leveranciers zijn geëngageerd en hebben allemaal de “Gedragscode voor leveranciers” ondertekend.

Geen dwang- of kinderarbeid: wij zullen geen arbeid door tot slaaf gemaakten of onvrijwillige arbeid van welke aard dan ook, waaronder gevangenisarbeid of schuldslavernij, gebruiken. Wij laten ons niet in met mensenhandel. Wij zullen geen lijfstraffen, fysieke of psychologische mishandeling, bedreigingen met geweld of andere vormen van fysieke of mentale dwang gebruiken. Wij houden geen originele exemplaren van identificatiedocumenten van werknemers (bijv. identiteitspapieren of paspoorten) achter. Er zullen geen onredelijke beperkingen zijn op de mogelijkheden van werknemers om de werkplek te betreden of te verlaten.

Wij voldoen aan alle wetten tegen kinderarbeid. Alleen werknemers die voldoen aan de toepasselijke wettelijke minimumleeftijd in het land waar ze werken of die ten minste 15 jaar oud zijn en bovendien op grond van hun leeftijd niet meer leerplichtig zijn, kunnen door ons worden aangenomen. Wij staan niet toe dat werknemers onder de 18 jaar ‘s nachts werken of betrokken zijn bij gevaarlijk werk zoals gespecificeerd in IAO-conventie 182 en zoals bepaald door de nationale wetgeving.

Lonen, voordelen en werkuren: wij zullen ons houden aan alle toepasselijke wetten met betrekking tot werkuren, lonen, socialezekerheidspremies en de uitbetaling van overuren. Werknemers moeten ten minste het wettelijk minimumloon ontvangen. Als er geen wettelijk minimumloon is, wordt een loon betaald dat voldoet aan de lokale normen in de sector. Het loon wordt onmiddellijk en volledig uitbetaald.

Wij zullen onze werkzaamheden zodanig uitvoeren dat de werkuren en overuren worden beperkt tot een niveau dat humane, veilige en productieve werkomstandigheden garandeert.

6.2. Doel

Wij bevorderen maatschappelijke verantwoordelijkheid in de gehele waardeketen, zowel upstream als downstream. Wij vragen al onze medewerkers om verantwoordelijk en eerlijk te handelen bij elk zakelijk contact, elk partnerschap en elke transactie.

7. #Aansturing MVO-beleid

7.1. Bestuursstructuur en uitvoering

Wij zijn van mening dat deze kernonderwerpen ons helpen prioriteit toe te kennen aan onze activiteiten, middelen toe te wijzen en te beslissen waar we belangrijke processen en meetwaarden moeten ontwikkelen om onze prestaties vandaag en in de toekomst te volgen. Wij zullen deze onderwerpen periodiek herzien en beoordelen door middel van een voortdurende analyse om ervoor te zorgen dat wij ons werk concentreren op gebieden die inspelen op veranderende risico’s, kansen en verwachtingen van belanghebbenden.

De verantwoordelijkheid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen bij PodoPrinter ligt bij de MVO-raad waarvan de EIGENAAR de voorzitter is. Samen zorgen de leden van de raad ervoor dat maatschappelijke verantwoordelijkheid in ons hele bedrijf is geïntegreerd en dat wij een consistente, hoogwaardige benadering van duurzaamheid in alle geledingen van onze onderneming hanteren.

De MVO-raad is verantwoordelijk voor het bepalen van de ontwikkeling van onze sociale, ecologische en economische duurzaamheid. De raad bepaalt de MVO-strategie, de prioriteiten en de doelen. De MVO-raad is verantwoordelijk voor de algemene MVO-agenda en de resultaten ervan.

Wij zullen deze onderwerpen periodiek herzien en beoordelen door middel van een voortdurende analyse om ervoor te zorgen dat wij ons werk concentreren op gebieden die inspelen op veranderende risico’s, kansen en verwachtingen van belanghebbenden.

De MVO-raad komt twee keer per jaar bijeen om het MVO-beleid en de MVO-strategie te evalueren, de prestatie-indicatoren te beoordelen en MVO-initiatieven te evalueren. Jaarlijks zal een MVO-rapportage beschikbaar komen met daarin een evaluatie van onze MVO-initiatieven, MVO-resultaten, MVO-strategie en de organisatie ervan.
Wij vragen alle belanghebbenden om samen met ons acties mogelijk te maken die bijdragen aan een duurzaam milieu, een duurzame economie en een duurzame samenleving, nu en in de toekomst.


Vacatures

Vacatures

SOLE by PodoPrinter, recent verhuisd naar Strijp-T in het bruisende en innovatieve hart van
Eindhoven, is een game changer op het gebied van evolutie in de gezondheidszorg. Specifiek op
het snijvlak van podotherapeutische steunzolen, gezondheidszorg een duurzaamheid hebben zij
een product ontwikkeld. Een 3D-printer die met de juiste CAD-software en specifiek filament
(steun)zolen print; maatwerk, 1:1 passend bij de gebruiker voor de specifieke toepassing, zonder
waste. De SOLE printer is een unieke combinatie van podotherapeutisch vakmanschap, de
duurzaamheidsgedachte en gebruikersgemak. Zonder dat kennis van 3D-printing nodig is!
Vanwege de explosieve groei en de wens om ook in Duitsland voeten aan de grond te krijgen,
zoeken we een:


Onze oplossing

Hoe werkt een 3D-steunzoolprinter?

Onze SOLE by PodoPrinter-oplossing is een unieke combinatie van een 3D-printer met riemaandrijving, speciaal schuimfilament en gespecialiseerde CAD-software voor steunzolen. U kunt met bijna elke 2D- en 3D-scanner scannen en vervolgens ons geïntegreerde eenvoudige werkproces gebruiken. Ervaring met 3D-printen is niet nodig. Gewoon met een druk op de knop. We zijn begonnen met zwart, maar inmiddels is ons 3D-printfilament ook verkrijgbaar in kleuren als rood, groen en blauw. De bovenzijde van de steunzool kan worden bekleed voor als uw klant liever zolen met zijn eigen ontwerp heeft.

Wat zijn de voordelen van een SOLE by PodoPrinter 3D-steunzoolprinter in vergelijking met de traditionele freesmethode?

De lijst van voordelen is bijna eindeloos. Zo hebt u bij deze productiemethode nauwelijks afval, terwijl een traditionele freesmachine enorm veel afval oplevert. U hoeft geen veiligheidskleding meer te dragen en er komt helemaal geen stof vrij! Het ontwerpen van één paar steunzolen kost slechts 2 tot 3 minuten en dankzij het 24/7 beschikbare, onbemande productiesysteem hebt u extra tijd voor uw klant. En u kunt gewoon conventionele lijm en andere materialen op onze 3D-steunzool aanbrengen.

Wat kan onze 3D-steunzoolprinter voor uw klant betekenen?

Als arts, orthopedist of sportfysiotherapeut profiteert u van onze innovatieve methode voor het in kleine schaal produceren van steunzolen. Een 3D-geprinte steunzool kan voetvervormingen corrigeren, de voet of enkel beter laten functioneren of ondersteuning bieden aan de enkel. De steunzool vermindert zelfs het risico van blessures. Specialisten kunnen orthesen voorschrijven om een aantal medische aandoeningen te behandelen. Zo kan bij artritis, wat ongemak in de voeten en enkels kan veroorzaken, een slechte positionering door orthesen worden gecorrigeerd. Wanneer een slechte positionering van de voeten rugklachten veroorzaakt door een gebrek aan demping of overpronatie, kunnen orthesen de pijn verminderen. Een persoon met diabetes kan het gevoel in zijn of haar voeten verliezen. Dit wordt diabetische neuropathie genoemd. Orthesen kunnen helpen om de overmatige stress en druk te verminderen die kunnen leiden tot voetzweren. Dus of uw klant nu een aandoening heeft met een medische oorzaak, gewoonweg meer comfort wenst of zijn/haar sportprestaties wil verbeteren: SOLE by PodoPrinter is uw oplossing.

Hoeveel kost een SOLE by PodoPrinter?

Uw Return On Investment van een SOLE by PodoPrinter bestaat uit een stijging van de omzet en een daling van de kosten. Uw ROI is afhankelijk van uw bedrijfsplan, de landelijke regelgeving en de opzet van de ziektekostenverzekering in uw land. Indien nodig ondersteunen wij u bij het opstellen van uw financiële plan. Daarnaast geeft de 3D SOLE-printer een ultiem professionele uitstraling aan uw praktijk. Laat de printer gerust aan uw klant zien en wees trots op uw innovatieve werkwijze!

PodoCAD-software

Onze 3D-printer wordt geleverd met speciale software genaamd PodoCAD. Deze software stuurt de gegevens van de te printen steunzool van uw scanner naar de 3D-printer. Gedurende de levensduur van uw 3D-printer houden wij de firmware, die uw printer nodig heeft, continu up-to-date. Nieuwe functies die op basis van de wensen van onze klanten worden ontwikkeld, zullen wij regelmatig met alle SOLE PodoPrinter-gebruikers delen. Op het moment dat u aan de slag gaat met uw SOLE 3D-printer, helpen wij u bij het installatie- en activeringsproces.

 

De cijfers!

Een 3D-geprinte steunzool weegt gemiddeld 44 gram. Binnen 24 uur kunt u 10 paar steunzolen printen, met een doorlooptijd van 68 minuten per zool. De SOLE by PodoPrinter print 192 uur zonder dat u filament hoeft bij te vullen. Met één spoel filament van 4,2 kg kunt u 43 paar steunzolen produceren.


Distributeurs

Meer weten over ons verkoopnetwerk?

Indien mogelijk verkopen wij de SOLE by PodoPrinter rechtstreeks vanuit ons hoofdkantoor in Nederland. Ons doel is om eerstelijnsondersteuning te bieden. Daarvoor beschikken wij over een netwerk van regionale onafhankelijke distributeurs in heel Europa en wereldwijd. SOLE by PodoPrinter kent een enorme groei en wij breiden ons distributienetwerk voortdurend uit. Als u geïnteresseerd bent in samenwerking met PodoPrinter in uw land, laat het ons dan weten. Als u onze 3D-steunzoolprinter voor uw eigen praktijk wilt aanschaffen, kunt u hier uw lokale distributeur vinden of contact met ons opnemen.

Waarom distributeur worden:

 • grote marktvraag van uw klanten
 • verrijking van uw productassortiment
 • de mogelijkheid om een unieke innovatieve productieoplossing voor steunzolen te verkopen

Onze distributeurs:

 • zorgen voor een uitstekende klantenservice
 • zijn verantwoordelijk voor de verkoop in hun rayon
 • werken samen met voetspecialisten

Wat u van ons mag verwachten:

 • tweede- en derdelijnsondersteuning
 • nauwe en brede samenwerking voor wat betreft marketing, de aanwezigheid op beurzen, verkoop (leads doorgeven), training en nog veel meer

Europa

Nederland

Polen

België

Verenigd Koninkrijk

Italië

Frankrijk

Foot Facilities B.V.
Mercuriusplein 5
5971 LW Grubbenvorst
Nederland

Barry Wojciech Barycz
ul. Sportowa 11
43-100 Tychy
Polen

OMD3D
Karel v.d Slotenstr. 12
9308 Hofstade
België

Ortho3D Ltd
Kemp House 160 City Road
EC1V 2NX London
Verenigd Koninkrijk

PEDSAN S.R.L.
Via Sandro Penna 112
06132 Sant’Andrea delle Fratte (PG)
Italië

Crispin Medical
ZI La Bergerie 2 rue Edouard Branly
49280 LA Seguiniere
Frankrijk

Spanje

Portugal

Ortoiberica S.L.
Parque Tecnológico de Asturias
Parcela 1 – 33428 Llanera
Principado de Asturias
España

Ortoiberica S.L.
Parque Tecnológico de Asturias
Parcela 1 – 33428 Llanera
Principado de Asturias
España

Rest van de wereld

Australia

EVOK3D
2/12 – 16 Ricketts Rd,
Mt Waverley VIC 3149
Australia


Home

Nul afval in tegenstelling tot bij de freesmethode

Geen kennis van 3D-printen vereist

Meer tijd beschikbaar voor klanten

100% stofvrije productie Geen stofafzuigsysteem nodig

U kunt zelf de steunzolen produceren zodat u niet meer afhankelijk bent van anderen

Door het efficiënte productieproces kunnen ook kleine aantallen voordelig worden geproduceerd


Privacybeleid

Privacybeleid

1. Verzamelen, verwerken en opslaan van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden verwerkt wanneer dit noodzakelijk is voor de IT die betrokken is bij de technische werking van de website of de gekoppelde diensten (apps), of wanneer een dergelijke verwerking het gebruiksgemak van de website of van dergelijke diensten garandeert, wanneer een dergelijke verwerking noodzakelijk is voor het doel van het aangaan of uitvoeren van een contract waarbij persoonsgegevens doorgaans door u voor dit doel worden verstrekt, of in het algemeen voor het onderhouden van de zakelijke relatie, bijvoorbeeld voor het verzenden van informatiemateriaal.

Indien het nodig is kunnen uw gegevens voor bovengenoemde doeleinden worden doorgegeven aan andere bedrijven die tot de groep behoren. Uw gegevens worden niet om andere redenen doorgegeven. Uw gegevens worden niet verkocht, verhuurd of op andere wijze aan derden ter beschikking gesteld. Persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan overheidsinstanties of autoriteiten als dit nodig is om te voldoen aan dwingende nationale wettelijke bepalingen.

1.1. Gegevens die wij verwerken wanneer u de website gebruikt
Gegevens worden ofwel door u zelf ingevoerd of worden om technische IT-redenen automatisch gegenereerd wanneer u onze website bezoekt Met name technische IT-gegevens worden tijdelijk opgeslagen in een logbestand en worden automatisch gewist wanneer het doel waarvoor ze zijn opgeslagen niet meer van toepassing is.

 • IP-adres van de pc waarmee toegang tot de website is verkregen
 • Datum en tijd van de toegang
 • Naam en URL van het geopende bestand
 • Website van waaruit toegang is verkregen (referrer-URL)
 • Gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw pc en de naam van uw internetprovider

Wij verwerken de genoemde gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om ervoor te zorgen dat de verbinding met de website soepel tot stand komt,
 • Om ervoor te zorgen dat onze website gebruiksvriendelijk is,
 • Om de beveiliging en stabiliteit van het systeem te evalueren.

Deze gegevensverwerking is rechtmatig op grond van artikel 6, lid 1, punt f van de AVG. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om gegevens te verzamelen voor de hierboven genoemde doeleinden. Er zijn geen situaties waarin wij de verzamelde gegevens gebruiken om conclusies over u persoonlijk te trekken. Daarnaast gebruiken wij cookies wanneer u onze website bezoekt. Meer uitleg hierover vindt u onder punt 4 van dit privacybeleid.

Deze gegevensverwerking is rechtmatig op grond van artikel 6, lid 1, punt f van de AVG.

1.2. Overdracht van gegevens naar een derde land of een internationale organisatie
Onder voorbehoud van passende garanties voor een correct niveau van gegevensbeveiliging kunnen gegevens worden overgebracht naar ontvangers in landen buiten de Europese Unie (derde landen). Dergelijke gegevens worden van geval tot geval verzonden wanneer gegevens worden gebruikt om IT-ondersteuning te bieden binnen de bedrijfsgroep.

2. Contact- en aanvraagformulieren
Wij bieden u uitgebreide persoonlijke ondersteuning. Als u contact met ons opneemt via , verzamelen wij hiervoor uw voor- en achternaam en uw e-mailadres zodat wij u een snel en persoonlijk antwoord op uw verzoek kunnen sturen. De gegevens worden gebruikt om uw verzoek te beantwoorden en, wanneer u klant wilt worden, om u informatie over producten en diensten van PodoPrinter B.V. toe te sturen.

3. Registratie op uw login-account van PodoPrinter
PodoPrinter B.V. biedt klanten en partners een centraal toegangspunt voor alle applicaties en diensten voor samenwerkingsdoeleinden. Toegang is alleen mogelijk voor gebruikers die zich vooraf hebben geregistreerd.

4. Gebruik van cookies
4.1. Definities
Cookies zijn kleine bestanden die automatisch via uw browser worden aangemaakt en op uw apparaat (laptop, tablet, smartphone of iets dergelijks) worden opgeslagen. Cookies bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware.

De informatie die wordt opgeslagen in cookies is specifiek gerelateerd aan het gebruikte apparaat. Dit betekent niet dat wij direct toegang hebben tot uw identiteit. Het doel van cookies is om het voor u gemakkelijker te maken om onze diensten te gebruiken. De volgende soorten cookies worden gebruikt.

A) Cookies die absoluut noodzakelijk zijn (technische IT-cookies), zijn nodig voor de werking van een website en zijn essentieel om te navigeren op de website en de functies van de website te gebruiken. Deze cookies worden niet permanent op uw pc of apparaat opgeslagen en worden verwijderd wanneer u uw browser sluit (sessiecookies).

B) Statistische, analytische cookies (prestatiecookies) maken het mogelijk het aantal bezoekers en verkeersbronnen vast te leggen en te tellen om zo de prestaties van de website te meten en te verbeteren. Ze worden ook gebruikt om te achterhalen of er problemen of fouten optreden op bepaalde websites, welke websites het populairst zijn en hoe bezoekers door de website navigeren. Analytische cookies/prestatiecookies worden verwijderd na een bepaalde bewaarperiode.

C) Trackingcookies: wij plaatsen geen zogenaamde trackingcookies op onze websites.

4.2. Gebruikte cookies
Wij gebruiken de volgende cookies in overeenstemming met de wettelijke basis zoals bepaald in artikel 6, lid 1, punt f van de AVG. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de optimalisatie en efficiënte werking van onze internetaanwezigheid.
Wij maken gebruik van webanalysediensten.

 • Het IP-adres dat via de server wordt opgehaald, wordt onmiddellijk geanonimiseerd voordat de gebruiksgegevens naar de webserviceprovider (bijv. Google Analytics) worden verzonden en verder worden verwerkt.
 • De gegevens op de gegevensverzamelingsserver worden binnen 24 uur gewist.
 • Uw volledige IP-adres wordt dus niet permanent opgeslagen en wordt niet gecombineerd met andere gebruiksgegevens.
 • Deze gegevens worden gescheiden opgeslagen van de gegevens die u invoert tijdens het gebruik van ons aanbod.
 • Wij kunnen deze gegevens niet aan een bepaald individu koppelen. Ze worden uitsluitend verzameld en gebruikt voor het maken van statistische analyses, zoals het verbeteren van het aanbod.
 • De server van de webserviceprovider bevindt zich in een EU-lidstaat.

Door gebruik te maken van ons digitale aanbod gaat u ermee akkoord dat uw gebruik van onze website wordt geanalyseerd op de hierboven beschreven manier.

5. Sociale media
PodoPrinter B.V. biedt u de mogelijkheid om delen van deze homepage aan te bevelen via verschillende externe sociale-mediawebsites (bijv. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube, enz.). Door op de bijbehorende knop te klikken, wordt het internetadres van de pagina waarop op de knop is geklikt naar de exploitant van de sociale-mediawebsite gestuurd. Er worden geen aanvullende gegevens door PodoPrinter B.V. verzonden. De exploitant van de externe sociale-mediawebsite kan aanvullende gegevens over u verzamelen (bijv. cookies plaatsen of u verzoeken in te loggen). Lees hiervoor de verklaring inzake gegevensbescherming van de betreffende provider.

6. Recht van betrokkenen
Op uw verzoek zullen wij u schriftelijk informeren of wij uw persoonsgegevens bewaren en zo ja, welke gegevens wij bewaren. Als de door ons opgeslagen informatie onjuist is, ondanks onze inspanningen om de gegevens nauwkeurig en up-to-date te houden, zullen wij deze op uw verzoek corrigeren. U kunt ons ook vragen uw gegevens te wissen of ze over te dragen. U kunt ook op elk moment eventuele toestemmingen die u hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Deze intrekking zal dan per direct ingaan, maar niet met terugwerkende kracht. U hebt ook het algemene recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Wij verzoeken u echter, indien mogelijk, contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming van PodoPrinter B.V. (e-mailadres: , telefoon: +31 40 3410900) om de zaak eerst rechtstreeks met ons te bespreken. Onze functionaris voor gegevensbescherming staat altijd open voor suggesties over hoe wij onze normen voor gegevensbescherming kunnen verbeteren.

7. Opslagperiode
Het criterium voor de opslag van persoonsgegevens is de toepasselijke wettelijke bewaartermijn of de beëindiging van het doel, in het bijzonder als de verwerking rechtmatig is gebaseerd op de belangenafweging zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, punt f van de AVG. Aan het einde van deze periode worden de gegevens routinematig gewist.

8. Databeveiliging
Wij gebruiken op onze website de gebruikelijke SSL-procedure (Secure Socket Layer) samen met het hoogste coderingsniveau dat door uw browser wordt ondersteund. Pagina’s van onze website die versleuteld worden verzonden, herkent u aan de afbeelding van een gesloten hangslot of aan het slotsymbool in de onderste statusbalk van uw browser.

Wij nemen ook technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of opzettelijke manipulaties, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of onbevoegde toegang door derden. Onze beveiligingsmaatregelen worden continu geüpgraded in overeenstemming met de technologische vooruitgang.


Contact

Bel ons!

Wij doen niet aan chatbots,
bij ons spreekt u met echte mensen

+31 (0)40 3410900

Informatie aanvragen

Customer support

Customer service is geen afdeling,
het is een attitude!

...Hulp gezocht....

Routekaart

Zwaanstraat 31 F , 5651 CA Eindhoven
Nederland

Hoe kom ik in Eindhoven?

Stuur ons jouw cv

Wordt jij onze nieuwe collega?
Join us!

Hallo HR

Facturatie

(Accounts receivable)

Mijn factuur versturen

Over ons

Ons team

Ons dynamische team is gefocust op uw groeistrategieën en procesverbeteringen

Onze missie

De wereld van de Podotherapie de meest innovatieve oplossing bieden

Onze focus

Wij weten dat op maat gemaakte en medische steunzolen van hoge kwaliteit voor u van essentieel belang zijn. Onze focus is u een revolutionaire oplossing aan te bieden

Onze prioriteit

Zonder Research & Development geen innovatie. Wij zijn trots op onze samenwerking met de Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen via het PITCH-programma

Inspirerende quote

“What makes innovative thinking happen?… I think it’s really a mindset. You have to decide.”

- Elon Musk -